Bơm chữa cháy

Bơm chữa cháy – Fire fighting system NFPA  là cơ quan đưa ra các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới. Tổ chức này là tổ chức được thiết lập và công bố các tiêu chuẩn của các vấn đề ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ và được áp dụng trên toàn thế giới. […]

Read more